Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BŰNCSELEKMÉNY

BŰNCSELEKMÉNY a természet ellen természetkárosítás

Bevezetőül egy rövid általános információ: a bűnügyi statisztikák alapján Magyarország helyzete az Európai Unióban az egyik legkedvezőbb, és az utóbbi évtized alatt a közbiztonságunk folyamatosan jelentősen javult. Többféle bűncselekmény érinti a természetet, ezek taglalása a menüpont tárgya.

1. táblázat

A JOGSÉRTÉSEK FŐBB KATEGÓRIÁI ÉS TÖRVÉNYEI
SZABÁLYSZEGÉS       SZABÁLYSÉRTÉS            BŰNCSELEKMÉNY     
közig. szabályszegés 2012. évi II. törvény
Szabs. tv.
  vétség    bűntett 
2017. évi CXXV. törvény
Szankciós tv. 
 2012. évi C. törvény 
Btk.
POLGÁRI JOG SÉRTÉSE
2016.évi CL. törvény
Ákr. törvény
2013. évi V. törvény
Ptk.
2017. évi XC. törvény
Be.
törvény
 § § §  2016. évi CXXX. törvény
Pp. törvény
2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről *

§ § § – folytatható a táblázat tartalma

Az 1. táblázatban szereplő évtizedes Btk.* országunk negyedik korszerű büntető törvénykönyve. Az 1878. évi V. törvénycikkel 144 éves a büntető törvénykönyvi múltunk, majd az 1961. évi V. törvény, utána pedig az 1978. évi IV. törvény következett. Utóbbi 281. §-ára visszatekintve a természetkárosítás bűncselekményének 44 éves a törvényi szabályozási múltja.  

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 4. §-a alapján bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból  elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény vétség. A büntetőeljárást a 2017. évi XC. törvény (Be.) szabályozza.

A Btk. 242. és 243. §-a rendelkezik a természetkárosítás bűncselekményi tényállásáról, beidézve a következőként.

242. § (1) Aki

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét,

b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,

c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, azon átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza,

a) hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetében az elpusztított élő szervezet egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét,

b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának fennmaradását veszélyezteti.

(2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi el.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) E § alkalmazásában élő szervezet egyede:

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota,

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed,

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

243. § (1) Aki Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy védett élő szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás a Natura 2000 terület, a védett barlang, a védett természeti terület vagy a védett élő szervezetek életközössége, illetve azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Megjegyzés: a 242. § 2a) és 3a) bekezdései ez év január 1-től hatályosak.

A 242. § (1) bekezdés b) pontja alatti „fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb érték” a jelenleg hatályos jog szerint 100.000 Ft/egyed [lásd 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet]. A védett fajokra vonatkozó pénzben kifejezett értékek (Ft/egyed) a következők:

védett állatfajok egyedei ⇒ 2.000 Ft (1 faj), 5.000 Ft, 10.000 Ft, 25.000 Ft, 50.000 Ft;

védett növényfajok egyedei ⇒ 5.000 Ft, 10.000 Ft, 50.000 Ft;

védett gombafajok egyedei (termőtest példány) ⇒ 5.000 Ft, 10.000 Ft;

az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok egyedei ⇒ 25.000 Ft;

az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfaj egyedei ⇒ 10.000 Ft (1 faj).

Védett fajok esetében így akkor van szó bűncselekményről, ha az érintett egyedek együttes pénzben kifejezett értéke eléri a 100.000 Ft-ot. A fenti értékek alapján egy kivételtől eltekintve ez 2 – 20 egyedet jelent.

fokozottan védett állatfajok egyedeinek pénzben kifejezett értéke 100.000 Ft, 250.000 Ft, 500.000 Ft vagy 1.000.000 Ft, a fokozottan védett növényfajoké 100.000 Ft vagy 250.000 Ft. A fokozottan védett fajokkal elkövetett, a törvényben meghatározott jogsértő cselekmények már 1 egyed esetében bűncselekmények.

A 2. táblázat a fentiek szemléltetéseként a pénzben kifejezett természetvédelmi értékeket, valamint a természetkárosítás bűncselekménye megvalósulásának minimálisan érintett egyedszám feltételeit tartalmazza. Utóbbiak a védett és az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős (EK-ben jelentős) fajok esetében az egyszerű osztás eredményei a Btk. 242. § (1) bekezdésének b) pontjából kiindulva, a fokozottan védett fajokra pedig a Btk. 242. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozik. A jogszabályi 2.000 Ft/egyed érték a táblázatban nem szerepel, egy ilyen faj létezik: az éti csiga.

2. táblázat

 Fajvédelem Védett + EK-ben jelentős fajok Fokozottan védett fajok
 Ft/egyed   5.000     10.000   25.000   50.000  100.000  250.000  500.000    1 millió 
 Állatok 20 e. 10 e. 4 e.*    2 e./b. 1 e. 1 e. 1 e. 1 e.
 Növények 20 e.   10 e.* 2 e. 1 e. 1 e.
 Gombák 20 p. 10 p.
 Jogszabályok:      2012. évi C. törvény (Btk.)   –   13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

e. = egyed; p. = termőtest példány; b. = fészeképítő hangyafajok esetében boly; *az EK-ben jelentősek is

A 2. táblázat állatok, növények, gombák soraiban szereplő egyedszámokkal kezdődik tehát a természetkárosítás bűncselekménye.

A természet elleni bűncselekmény > (többféle mint) természetkárosítás. A természetkárosítás bűncselekményéhez hasonlóan ugyanis a természettel összefüggő bűncselekmény az orvvadászat (bűntett, Btk. 245. §), az orvhalászat, (vétség, Btk. 246. §), valamint az erdei jogellenes fakivágás (lásd Btk. 370. § alatt a lopás bűncselekményét). Károsan hathat a természetre is a környezetkárosítás bűncselekménye (lásd Btk. 241. §).

§   §   §   §   §   §   § 

2021 legnagyobb természetkárosítás bűncselekménye a turai madármérgezés volt mintegy 8.000 ha érintett területen, sok millió forintos természeti kárral. A közzétett hírek szerint közel száz védett és fokozottan védett madár pusztult el, de közvetve érintette a mérgezés a rovarvilágot is.

A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt nem álló vadon élő állatok közül a vad gyakori célpontja súlyos jogsértéseknek (orvvadászat, lopás). Az orvvadászat közel egy évtizede bűncselekmény, és még a múlt évben is igen jentős problémákat jelentett országunk egyes térségeiben. Hazai gondunk az erdőket érintő falopás is.

Az alábbiak a természeti értékek (élő szervezetek) elleni bűncselekményekre vázolnak fel elvi faj- és cselekménypéldákat a nem fokozottan védett növény-, gomba- és állatfajok köréből.

Természetkárosítás bűncselekményei védett fajokkal (szubjektív tallózás)

»»10 vagy több hóvirág (kikeleti hóvirág, EK-ben jelentős, 10.000 Ft/egyed) virágának, levelének, hagymájának, 2 vagy több sárga ibolya, kakasmandikó (védettek, 50.000 Ft/egyed) virágának, levelének, gyökerének illetve utóbbi hagymagumójának jogellenes szedése, birtokban tartása, azokkal kereskedés. (Kakasmandikó = Szent György virága, kutyafoggyökér.)

»»A fásszárú védett növények közül sajátos példa a lisztes berkenye a kisfajaival együtt (10.000 Ft/egyed értékűek). Figyelem, a termés is az egyed fogalomkörébe tartozik  [lásd Btk. 242. § (4) bekezdés a) pont]!

»»20 vagy több császárgalóca, őzlábgalóca (védettek, 5.000 Ft/példány), 10 vagy több tüskegomba, disznófülgomba (védettek, 10.000 Ft/példány) jogellenes szedése, birtokban tartása, azokkal kereskedés. (Császárgalóca = császárgomba.)

»»2 vagy több egyed barátréce, héja, karvaly (védettek, 50.000 Ft/egyed), 4 vagy több egyed egerészölyv, mezei veréb (védettek, 25.000 Ft/egyed), házi veréb (EK-ben jelentős, 25.000 Ft/egyed) elpusztítása (kivétel házi veréb esetén az engedélyezett riasztás, gyérítés, elejtés). Lehetne a fecskékkel folytatni (védettek, 25.000 vagy 50.000 Ft/egyed fajtól függően).

»»2 vagy több egyed erdei sikló (védett, 50.000 Ft/egyed), 4 vagy több egyed vízisikló, fali gyík, lábatlan gyík (védettek, 25.000 Ft/egyed) elpusztítása.

»»2 vagy több egyed eurázsiai hód, mogyorós pele, nyuszt (védettek, 50.000 Ft/egyed), 4 vagy több egyed keleti sün, vakond (védettek, 25.000 Ft/egyed) elpusztítása. Megjegyzés: az eurázsiai hód engedéllyel és feltételekkel gyéríthető.

»¨Minden denevér kiemelt oltalom alatt áll, védett vagy fokozottan védett. A védettek köréből bűncselekményi példa lehet 2 vagy több közönséges denevér (védett, 50.000 Ft/egyed), 4 vagy több közönséges törpedenevér (védett, 25.000 Ft/egyed) elpusztítása.

»»2 vagy több egyed sima tok, viza (védettek, 50.000 Ft/egyed), 10 vagy több egyed réti csík, fürge cselle (védettek, 10.000 Ft/egyed) jogellenes megszerzése (kifogása: halászata, horgászata).

»»2 vagy több egyed folyami rák, kecskerák, kövi rák (védettek, 50.000 Ft/egyed) jogellenes megszerzése (fogása, rákászat).

»»A védett puhatestűek közül az éti csigából (2.000 Ft/egyed) 50 vagy több csiga engedély nélküli begyűjtése (csigagyűjtés, csigászat) [lásd 19/2006. (III. 31.) KvVM rendeletet is].

»»Fentiek után nehéz példák a védett rovarok (5.000, 10.000 vagy 50.000 Ft/egyed, hangyák esetében 50.000 Ft/hangyaboly. Általános figyelemfelhívás lehet, hogy pusztul a rovarvilág az élőhelyek pusztulása, a növényvédőszerek alkalmazása és a klímaváltozás miatt. A konkrét eset vizsgálata és bizonyítása rendkívül összetett feladat. Fészeképítő hangyafajok (pl. erdei vöröshangya, réti vöröshangya) védett hangyabolyai esetében két vagy több boly károsítása bűncselekmény.

Lehetne folytatni a példacsoportokat, és tovább sorolni egyes fenti csoportokban a védett fajokat és a cselekményeket. A védett növények is több védelmet érdemelnek.

A természeti értékek általános védelmét szolgálják a vadászattal, halászattal, erdőkkel kapcsolatos bűnöző tevékenységek Btk.-ban foglalt bűncselekményi meghatározásai, melyekre átfogó példák az alábbiak.

Orvvadászat bűncselekményei [vad = vadászható (nem védett) állat]

»»Nagyvad vagy apróvad (a vaddisznótól és az aranysakáltól a mezei nyúlig és a fácánig) jogosultság illetve engedély nélküli elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenység végzése.

»»Vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedének elejtése vagy elfogása.

»»Fokozottan védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenység végzése tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon.

Orvhalászat (vétségek)

»¨Jogosulatlanul halászatra irányuló tevékenység végzése.

»»Tiltott eszközzel, módon, vagy kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenység végzése (tehát a kíméleti területen végzett horgászat is orvhalászat).

Megjegyzés: a Hhvtv. és a Btk. közel évtizede hatályos vonatkozó szabályozásai között a 18/2022. (VIII. 1.) AB határozat alaptörvény-ellenességet állapított meg, ezért az orvhalászat szankcionálási kérdésköre rendezés alatt áll.

Jogellenes fakivágás erdőben

Az erdőben jogellenes fakivágás bűncselekményét a Btk. 370. §-a határozza meg a lopással együtt. [A lopás szabálysértése és a lopás bűncselekménye közötti értékhatár 50.000 Ft, lásd 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 177. §].

»»A természettel összefüggő jogsértő cselekmények között az erdőben történő jogellenes fakivágás bűncselekmény.

§   §   §   §   §   §   §

bilincs.jpgA természettel kapcsolatos bűncselekmények közül az írás az élő szervezetekre, természeti értékekre irányulókat részletezi, ilyen példákkal foglalkozik. A természeti és a védett természeti területekre, élőhelyekre, barlangokra a Btk. 243. §-a vonatkozik, lásd fent a törvényi beidézést, továbbá a Btk. 241. §-át is a környezetkárosításról.

A természettel és védelmével összefüggő bűncselekmények nyomozása, vizsgálata gyakran összetetten nehéz feladat. Szakmai ismeretek, faj- és területismeret, a rendőrség, a természetvédelmi őrszolgálat és civil szervezetek együttműködése szükséges a feltárásban és a bizonyításban. 

A bűncselekmény témakörének többféle publikálásával cél az ismeretek részletes terjesztése különböző megközelítésekkel és figyelemfelhívó címek alatt, amely a megelőzést, és azzal a természet védelmét szolgálja. Lásd még a TERMÉSZETKÁROSÍTÁS menüpontot 2017. évi tartalommal.

2022 aszályos év rekordmeleg nyarán - Dr. Temesi Géza